Соопштенија од факултетот

20 септември 2022 Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

Детали и документи

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител,
кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година
објавен од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.


Преземете ги документите од следните линкови:

Интерен оглас

Одлука

Пријава

Изјава за број на членови на семејството

Изјава за лични податоци


20 септември 2022 Одговор на Приговори на прелиминарна листа за прв циклус студии (врв уписен рок) 2022/2023

Приговори

Одговор на Приговори на прелиминарна листа за прв циклус студии (втор уписен рок)  2022/2023  Повеќе

19 септември 2022 Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2022/2023 прв циклус студии (втор уписен рок)

Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2022 2023 прв циклус студии (втор уписен рок)

Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2022/2023 (втор уписен рок)   Линк

Образец Приговор на прелиминарна листа  Линк

Кандидатите имаат право на приговор на технички пропусти, т.е. за грешки направени при пресметувањето на бодовите,
најдоцна до 20.09.2022 година, до 15.00 часот. 
Кандидатите ги доставуваат приговорите на истата електронска адреса на која се пријавиле: upisi-pmf@ukim.edu.mk 
Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор". 

16 септември 2022 КОНКУРС - трет циклус студии / прв уписен рок 2022/2023

Детали за трет циклус студии


Соопштение ТРЕТ циклус заверка на летен  и упис на зимски семестар во 2022_2023 Повеќе

К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година
Повеќе

НАПОМЕНА: 

1. Кандидатите се пријавуваат електронски, од 19.9.2022 до 7.10.2022 г. до 14:00 ч., со испраќање на електронска порака (e-mail) истовремено на две електронски адреси:  

  • електронска адреса на Универзитетската школа за докторски студии: skola_za_ds@ukim.edu.mk  
  • електронска адреса на ПМФ: iii-pmf@ukim.edu.mk  

следејќи ги упатствата дадени во Соопштението за начинот на пријавување и запишување на кандидатите на трет циклус студии. Повеќе

2.   Во предмет (subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат својот код кој го генеираат сами на следниов начин: PMF + првите 7 бројки од единствениот матичен број на кандидатот.   

3.  Како текст на електронската порака да се напише: − име и презиме; − студиска програма на која конкурира кандидатот; − факултет; - институт / организатор на студиската програма. 

4.  Кандидатот кој се пријавува на Конкурсот, во прилог на приjавата, на двете електронски адреси, треба да ги прикачи (во Attach File) скенирани потребните документи (во PDF-формат) наведени во Конкурсот .

16 септември 2022 КОНКУРС - втор циклус студии / прв уписен рок 2022/2023

Детали

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година Повеќе 
НАПОМЕНА: 

1. Кандидатите се пријавуваат електронски, од 19.9.2022 до 27.9.2022 г. до 14:00 ч., со: 

  • задолжително регистрирање на www.upisi.ukim.mk и пополнување електронска пријава во iKnow-системот 
  • задолжително испраќање на потребните документи на електронска адреса на ПМФ: ii-pmf@pmf.ukim.mk  

2. Во предмет (subject) на електронската порака, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.  

3. Како текст на електронската порака да се напише: − име и презиме; − студиска програма на која конкурира кандидатот; − институт / организатор на студиската програма. 

4. Кандидатот кој се пријавува на Конкурсот, во прилог на приjавата, треба да ги прикачи (во Attach File) скенирани потребните документи (во PDF-формат) наведени во Конкурсот. 

14 септември 2022 КОНКУРС - прв циклус студии / втор уписен рок 2022/2023

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година
Повеќе

*  СЛОБОДНИ МЕСТА за запишување студенти на прв циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2022/2023 година  Повеќе 

Се известуваат идните студенти на Природно – математичкиот факултет – Скопје дека поради технички проблеми, IKNOW системот дава можност за избор на СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА СО ГЕНЕТИКА, иако во неа НЕМА СЛОБОДНИ МЕСТА во вториот уписен рок. Идните студенти ги очекуваме на некоја од другите студиски програми на ПМФ!


*  Рокови за кандидатите кои се пријавуваат на втор уписен рок Пријавување на кандидатите:
      - 15.9 и 16.9.2022 Пријавување на кандидатите
      - 20.9.2022 Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг – листа)
      - 23.9.2022 Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг – листа)
      - 26.9.2022 Запишување на кандидатите 

*  Упатство за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2022/23 година, Природно - математички факултет, УКИМ - Скопје: Повеќе 

НАПОМЕНА:  
1. Задолжително регистрирање на www.upisi.ukim.mk и пополнување на електронската пријава во iKnow-системот 
Заклучно со 16.9.2022 г. до 14:00 ч.

2. Задолжително прикачување на скенираните  документи
      - во iKnow системот   Заклучно со 16.9.2022 г. до 14:00 ч. 
      - во пратената порака на електронската адреса upisi-pmf@ukim.edu.mk   Заклучно со 16.9.2022 г. до 14:00 ч. 

3. Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

13 септември 2022 Ранг- листа на добитници на стипендија на ПМФ од УКИМ 2022-2023

Добитници на стипендија 2022-2023

Ранг- листа на добитници на стипендија на ПМФ од УКИМ 2022-2023 Повеќе

07 септември 2022 Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (прв уписен рок) за академска 2022/2023

Информации за конечна ранг листа

Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (прв уписен рок) за академска 2022/2023  Повеќе

07 септември 2022 Потребни документи и термини за упис на примени кандидати во ПРВ УПИСЕН РОК 2022-2023

Термини и документи за упис

Почитувани,
Следете го линкот кој ќе ве води до .pdf документ во кој ќе ги најдете сите потребни документи
за упис на примени кандидати на прв циклус студии (прв уписен рок) 2022/2023
Link  

Проверете во кој термин ќе треба да ги поднесете документите на следниот Link

06 септември 2022 Одговор на Приговори на прелиминарна листа

Одговор на Приговори

Одговор на Приговори на прелиминарна листа за прв циклус студии (прв уписен рок)  2022/2023  Повеќе

02 септември 2022 Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2022/2023 прв циклус студии (прв уписен рок)

Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2022 2023 прв циклус студии (прв уписен рок)

Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2022/2023 (прв уписен рок)   Линк

Образец Приговор на прелиминарна листа  Линк

Кандидатите имаат право на приговор на технички пропусти, т.е. за грешки направени при пресметувањето на бодовите,
најдоцна до 05.09.2022 година, до 13.00 часот. 
Кандидатите ги доставуваат приговорите на истата електронска адреса на која се пријавиле: upisi-pmf@ukim.edu.mk 
Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор". 

  • Објавување решение за прием на кандидати (конечна ранг-листа) на прв циклус студии во прв уписен рок на студиските програми на ПМФ е на 07.09.2022 година
  • Запишување на кандидати примени на прв циклус студии во прв уписен рок на студиските програми на ПМФ
    е на 12 и 13.09.2022 година.  

24 август 2022 Уписи 2022/2023

К О Н К У Р С за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година  Повеќе

 *  Упатство за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2022/23 година, Природно - математички факултет, УКИМ - Скопје: Повеќе

НАПОМЕНА: 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС!!! 

Документите под реден број 10 (Изјава за неподигање документи) и 13 (Изјава за неконкурирање на друг универзитет) од Упатството НЕ ТРЕБА да се прикачат во iKnow системот  и во пратена порака на електронската адреса upisi-pmf@ukim.edu.mk

1. Задолжително регистрирање на www.upisi.ukim.mk и пополнување на електронската пријава во iKnow-системот  Заклучно со 31.08.2022 до 15:00 часот

2. Задолжително прикачување на скенираните  документи: 

- во iKnow системот   Заклучно со 31.08.2022 до 15:00 часот

- во пратената порака на електронската адреса upisi-pmf@ukim.edu.mk,   Заклучно со 31.08.2022 до 15:00 часот

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување. 

 

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година  Повеќе

К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година Повеќе

24 август 2022 Покана од Џонсон Мети за дебата во врска со специјалната практикантска програма за студенти во ова компанија

Почитувани професори,

Овој состанок го закажувамe со цел да Ве информираме во врска со специјалната практикантска програма на Џонсон Мети, Plant Professional and Leadership Rotational Development Program која што се очекува да започне во почетокот на месецот ноември. 

Првата генерација на оваа програма започна во март месец 2022 година, и се покажа многу успешна. По завршување на првата генерација, одлучивме да ја модифицираме и да ја усовршиме оваа програма со неколку дополнувања кои што сметаме дека долгорочно ќе придонесат во развојот на студентите. Модификацијата доаѓа од студентите кои што веќе беа дел од програмата и нивниот фидбек укажува дека оваа програма може да придонесе во регрутацијата на млади способни и талентирани кадри во Џонсон Мети. 

Целта е да изградиме капацитети кои што ќе бидат во можност да ја гледаат пошироката слика на Џонсон Мети, и ќе можат лесно да се адаптираат во различни околности со брзо темпо и динамика низ фабриката.

Вашата поддршка има голема улога и важност во реализирањето на оваа програма.

Избравме да соработуваме со Вас, поради вашето блиско познавање на вашите студенти и сметаме дека ќе можете да ни помогнете во изборот на квалификувани и талентирани профили.

Програмата е престигиозна и таргетира млади извонредни лица при крај на нивните студии, кои што имаат амбиции да изградат успешни кариери. Сме во потрага по студенти кои што критички размислуваат и се фокусираат кон решавање на проблемите. Тие треба да бидат спремни за предизвици и да ја сакаат тимската работа.

За да дознаете повеќе во врска со програмата, Ве замолуваме да присуствувате на состанокот каде што ќе ви ја презентираме целта и начинот на кој ќе се одвива оваа програма. 

Ве молиме споделете го линкот до вашите колеги/професори, бидејќи Вашата инволвираност, е и повеќе од значајна.

Ви благодариме на одвоеното време.

Дебатата ќе се одржи на 24 Август (среда) 2022 од 13 до 13:40 часот online преку MSTeams.

Линкот за да се приклучите на дебатата е следниот:

https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_NWY2NDYxZmItMTk1Yy00YTZjLWJlMDktMWEwOGMxZGIyMGUw@thread.v2

Meeting ID: 323 993 244 001
Passcode: kkTBj4

19 август 2022 Продолжен рок за третата испитна сесија во учебна 2021-22 г. до 26 август 2022

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека поради техничките проблеми со најавување на интегрираниот систем за студентски сервиси - iknow во текот на оваа седмица,
рокот за  електронското пријавување на испитите во третата (август/септемвриска) сесија во уч.2021/22 година е продолжен до 26.08.2022 година.

18 август 2022 ОТВОРЕН ДЕН на Природно - математички факултет, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје

09 август 2022 ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Драги матуранти, наши идни студенти,

ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 19 август 2022 во периодот 10-12 часот и 12-14 часот,
со физичко присуство на секој од факултетите.

Повеќе

01 август 2022 European Statistics Awards Programme (organised by Eurostat)

Dear colleagues of "Ss. Cyril and Methodius" University in Skopje; Faculty for natural sciences, 

On behalf of Eurostat, we have the pleasure to announce the launch of the European Statistics Awards Programme – beginning with the European Statistics Awards for Nowcasting (starting on 1 September 2022), wherein teams will have the opportunity to compete for prizes amounting to up to EUR 8000 per time series.

Повеќе

15 јули 2022 Сместување во студентски дом

Известување за начинот на работа и работното време на одделението за студентски прашања за  студентите кои ќе конкурираат за сместување во студентски дом Повеќе

Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните и приватните студентски домови во Република Северна Македонија за студиската 2022/2023 година  (https://mon.gov.mk/content/?id=4833 

 

04 јули 2022 Одлуки

Почитувани студенти, 

соопштението за потребни документи, уплати и начинот на организирање на  уписот на зимскиот семестар во уч.2022/2023 година, ќе биде дополнително објавено.

Сите потребни информации за роковите за упис на зимскиот семестар во уч.2022/2023 година во рокот и надвор од рокот (но најдоцна до 28.10.2022 г.), поднесување на барања за  мирување на студиите и одбрана на дипломска работа, се дадени во одлуката: Повеќе

 - ОДЛУКА  за делумно ослободување од партиципација/школарина  на особено успешен студент за уч.2022/2023 г. Повеќе

 - Одлука за слободување од плаќање партиципација/школарина во износ од 50% за студенти кои се стекнале со меѓународно признати дипломи/награди во одредени спортски дисциплини Повеќе

04 јули 2022 ОДЛУКА

ОДЛУКА за изменување и дополнување на Одлуката бр. 02-190/3 од 5.2.2016 г., за студетните кои освоиле прво место на државни натпревари

Повеќе

Страна 7 од 10, прикажува 20 од вкупно 192 записи ( 121, / 140 )

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |