Жиро-сметки

При уплати се користи образецот ПП50 (вирман подолу), а во соодветните полиња да се пополни:

Назив на примачот: УКИМ, Природно – математички факултет, Скопје (УКИМ-ПМФ)
Банка на примачот: Народна банка на РМ
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 160011080478819
Приходна шифра и програма: 723012-41-2

 • 723011: за дипломи и сертификати;
 • 723012: за запишување;
 • 723013: за полагање испити;
 • 723014: за лабораторија;
 • 723019: за други образовни такси.

Напомена: на уплатницата на местото „цел на дознака“, задолжително да се запишат следниве податоци за студентот:

 • Институтот на кој студира;
 • Статусот: редовен / вонреден студент;
 • Семестарот кој го запишува.

За дипломирање:

Сите уплати се вршат на жиро – сметката на Природно – математички факултет (образец ПП50):

Назив на примачот: УКИМ, Природно – математички факултет, Скопје (УКИМ-ПМФ)
Банка на примачот: Народна банка на РМ
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 160011080478819
Приходна шифра и програма: 7230ХХ-41-2

На уплатницата задолжително да бидат пополнети категориите „приходна шифра“ на следниов начин:

 • 723011 – Уверение за дипломирање и диплома (3.000,00 ден.);
 • 723019 – одбрана на дипломска работа и проверка на досие (2.000,00 ден.);
 • 723019 – Додаток на диплома (500,00 ден.).

На уплатницата, исто така, на местото „цел на дознака“ задолжително да се внесе и соодветниот институт.