Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

Секретар на Факултетот

Сања МИЦКОВИЌ

Одлуки на ННС и ДУ

Извештаи за работата на Деканот на Природно - математички факултет

Одлуки за избор во звања