Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

Секретар на Факултетот

Сања МИЦКОВИЌ

Одлуки на ННС и ДУ

Извештаи за работата на Деканот на Природно - математички факултет

Одлуки за избор во звања

Заштита на укажувачи

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи:
Васка Маневска, е-маил: vaska@pmf.ukim.mk, тел. 3249-835

Закон за заштита од укажувачи

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор