Мобилност

Erasmus+

Во рамките на програмата Erasmus+ постојат:

  • Акција 1: индивидуална мобилност за студенти
  • Акција 1: индивидуална мобилност за наставен кадар

Повеќе за ERASMUS+

CEEPUS

CEEPUS e Централно европска програма за размена во рамките на универзитетското студирање и се однесува на мобилност на студенти и наставен кадар. Засега во оваа програма има над 15 земји членки, меѓу кои е и РС Македонија.

Повеќе за CEEPUS.