Мобилност

„Работилница: Можности за користење на програмите од Европската Унија – презентации“

Линк до презентациите

Erasmus+ Документи

  • Еразмус + Одлука  Повеќе
  • Редослед на ротација на институтите на ПМФ за предност при изборот на кандидатите за Еразмус + Повеќе

Erasmus+

Во рамките на програмата Erasmus+ постојат:

  • Акција 1: индивидуална мобилност за студенти
  • Акција 1: индивидуална мобилност за наставен кадар

Повеќе за ERASMUS+

 

ERASMUS+ координатор за Природно-математички факултет

Проф. д-р Слаѓана БРСАКОСКА

  • елект. адреса: slaganak@pmf.ukim.mk

Erasmus+ конкурси за студенти

КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ за академската 2022/2023 година

ERASMUS+ Конкурси за мобилност на наставен кадар

Erasmus+ договори на Природно-математички факултет

1. Програма KA 103

  • University of Lodz, Faculty of Chemistry, Лоѓ, Полска.

Област: хемија

Валидност на договорот 2021-2027

2. Програма КА 107

  • ITMO UNIVERSITY / RUSSIA, Санкт Петерсбург, Русија. 

Област: хемија

Валидност на договорот 2022-2025

3. Програма КA 107

  • Одделение за етнологија и воневропски студии при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Трнава, Словачка

Област: етнологија и антропологија

Валидност на договорот 2022-2028

4. Програма КA 107

  • Одделение за етнологија и културна антропологија при Универзитет во Вроцлав, Полска

Област: социологија и студии за култура / етнологија и социјална антропологија

Валидност на договорот 2022-2028

5. Програма КA 107

  • Одделение за етнологија и културна антропологија при Универзитет во Љубљана, Словенија

Област: етнологија и културна антропологија

Валидност на договорот 2022-2028

CEEPUS

CEEPUS e Централно европска програма за размена во рамките на универзитетското студирање и се однесува на мобилност на студенти и наставен кадар. Засега во оваа програма има над 15 земји членки, меѓу кои е и РС Македонија.

Повеќе за CEEPUS.