Упис на зимски семeстар во учебната 2023/24

Детали за упис на зимскиот семестар ( ПРВ ЦИКЛУС ) во учебната 2023/2024 година

 1. Соопштение  за упис на зимскиот семестар за студентите од прв циклус студии во учебната 2023/2024 
 2. Одлука за роковите за запишување на зимскиот семестар во учебната 2023/2024 година
 3. Одлука за определување на висината на надоместокот за извршени административни и образовни услуги во зимскиот семестар во учебната 2023/2024 година
 4. Одлука за  делумно ослободување од партиципација/школарина на особено успешен студент во учебната 2023/2024 година
 5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката бр.02-190/3 од 05.02.2016 г. за студентите кои оствариле прво место на државни натпревари организирани од здруженија и друштва во рамки на сите институти на Природно-математичкиот факултет во Скопје (измените важат од уч.2022/2023 г.)
 6. Одлука за  50% ослободување од партиципација/школарина на  студентите со освени дипломи/награди во одредени спортски дициплини
 7. Упатство за пополнување на анонимни студентски анкети
 8. Роковник за упис на зимски семестар и рок за дипломска 2023 24

Барања:

 1. Барање за плаќање на партиципација/школарина на рати
 2. Барање за замена на неположен изборен предмет
 3. Барање за за делумно ослободување од партиципација/школарина  на особено успешен студент
 4. Барање за запишување од 36 до 40 ЕКТС кредити