Упис на зимски семeстар во учебната 2023/24

Детали за упис на зимскиот семестар ( ПРВ ЦИКЛУС ) во учебната 2023/2024 година

 1. Соопштение  за упис на зимскиот семестар за студентите од прв циклус студии во учебната 2023/2024 
 2. Одлука за роковите за запишување на зимскиот семестар во учебната 2023/2024 година
 3. Одлука за определување на висината на надоместокот за извршени административни и образовни услуги во зимскиот семестар во учебната 2023/2024 година
 4. Одлука за  делумно ослободување од партиципација/школарина на особено успешен студент во учебната 2023/2024 година
 5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката бр.02-190/3 од 05.02.2016 г. за студентите кои оствариле прво место на државни натпревари организирани од здруженија и друштва во рамки на сите институти на Природно-математичкиот факултет во Скопје (измените важат од уч.2022/2023 г.)
 6. Одлука за  50% ослободување од партиципација/школарина на  студентите со освени дипломи/награди во одредени спортски дициплини
 7. Упатство за пополнување на анонимни студентски анкети
 8. Роковник за упис на зимски семестар и рок за дипломска 2023 24
 9. Одлука за запишување од 36 до 40 ЕКТС кредити
 10. Одлука за продолжување рок за завршување студии до 30.09.2024 запишани прв циклус 2015 2016

Барања:

 1. Барање за плаќање на партиципација/школарина на рати
 2. Барање за замена на неположен изборен предмет
 3. Барање за за делумно ослободување од партиципација/школарина  на особено успешен студент
 4. Барање за запишување од 36 до 40 ЕКТС кредити