Контакт

Деканат

  • Деканат - 02 / 3 249 806 / факс - 02 / 3 228 141
  • Секретар - 02 / 3 249 809
  • Служба за студентски прашања - 02 / 3 249 821

Институти

  • Институт за биологија - 02 / 3 249 615
  • Институт за географија - 02 / 3 249 716
  • Институт за етнологија и антропологија - 02 / 3 249 764
  • Институт за математика - 02 / 3 249 658
  • Институт за физика - 02 / 3 249 858
  • Институт за хемија - 02 / 3 249 941
  • Сеизмолошка опсерваторија - 02 / 2 733 001