Списанија на ПМФ

Институт за биологија

Институт за етнологија и антропологија

Институт за физика

Македонско географско друштво

Сојуз на математичарите на Македонија

Друштво на физичарите на Р Македонија

Друштво на хемичарите и технолозите на Македонија