I know

Што претставува апликацијата "I know"?

Намената на оваа апликација е да ги обезбеди сите потребни функционалности за правилна, ефективна и ефикасна работа на студентите на факултетите во рамките на Универзитетот. За користење на апликацијата најпрвин потребно е да се најавите на системот. Како најавен корисник преку оваа апликација ќе можете да вршите преглед на соопштенијата, на личните податоци, на запишаните семестри, на предметите, на пријавите и на испитите. Исто така, со оваа апликација ќе можете да ги запишувате претстојните семестри, предметите, но и да ги пријавувате испитите во конкретната испитна сесија.

Од овде можете да се најавите на апликацијата iKnow.

Упатства за користење на апликацијата "I know"