Лаборатории

Институт за биологија

 • Лабораторија за физиологија и молекуларна биологија на растенијата;
 • Лабораторија за растителни in vitro култури;
 • Лабораторија за биохемија на растенијата;
 • Лабораторија за екологија на растенијата;
 • Лабораторија за хидробиологија, систематика и биотехнологија на алгите;
 • Лабораторија за систематика и филогенија на вишите растенија;
 • Лабораторија за микологија;
 • Лабораторија за анимална екологија;
 • Лабораторија за систематика и филогенија на без’рбетници;
 • Лабораторија за зоологија на ’рбетните животни;
 • Лабораторија за општа физиологија и имунологија;
 • Лабораторија за анимална физиологија;
 • Лабораторија за експериментална биохемија;
 • Лабораторија за молекуларна биологијa;
 • Лабораторија за генетика;
 • Лабораторија за микробиологија и микробна биотехнологија.

Институт за географија

 • Геолошка лабораторија;
 • Геоморфолошка лабораторија;
 • Хидроклиматолошка лабораторија;
 • Социо-економска лабораторија;
 • Картографска лабораторија;
 • Компјутерска лабораторија.

Институт за етнологија и антропологија

 • Лабораторија за етнографија и теренски истражувања;
 • Лабораторија за етнолошка архива;
 • Лабораторија за визуелна антропологија и музеологија.

Институт за физика

 • Компјутерска лабораторија;
 • Лабораторија за електрично карактеризирање на материјалите;
 • Лабораторија за вакуумско напарување;
 • Лабораторија за CSI и криминалистика;
 • Лабораторија за медицинска физика - лабораторија за дозиметрија во радиологијата и процена на квалитетот на сликите;
 • Лабораторија за електрооптика на дисперзни системи;
 • Лабораторија за биофизика, меки материјали и 3Д печатење;
 • Лабораторија за методика на наставата;
 • Лабораторија за механика и молекуларна физика со термодинамика;
 • Лабораторија за електромагнетизам;
 • Лабораторија за оптика;
 • Лабораторија за атомска физика;
 • Лабораторија за нуклеарна физика;
 • Лабораторија за спектроскопија;
 • Лабораторија за електроника;
 • Астрофизичка лабораторија;
 • Лабораторија за мерења во физиката.

Институт за хемија

 • Лабораторија за анализа на горива;
 • Лабораторија за структурна карактеризација на материјали;
 • Лабораторија за наноматеријали;
 • Лабораторија за теоретска хемија;
 • Лабораторија за атомска спектроскопија;
 • Лабораторија за електрохемија;
 • Лабораторија за хроматографски анализи (во постапка за акредитација);
 • Лабораторија за раманска спектроскопија;
 • Лабораторија за инфрацрвена спектроскопија;
 • Лабораторија за хемиска модификација на површини.

Сеизмолошка опсерваторија

 • Лабораторија за инструментални сеизмолошки набљудувања;
 • Лабораторија за макро-ефекти на земјотресите;
 • Лабораторија за инструментално сеизмолошка анализа на земјотресите.