Факултетско студентско собрание

Претседател на ФСС на ПМФ

Стефанија КУЗМАНОВСКА

Избори за претседател и членови на ФСС на ПМФ во Скопје во академската 2021/2022 година

Избори за претседател и членови на ФСС на ПМФ во Скопје во академската 2020/2021 година