Координатори за ЕКТС по институти и студиски програми

Институт за биологија

Виш лаб. Марија Ангеловски

Елект. адреса:

 • Биохемија и физиологија

Доц. д-р Славица Јосифовска

Елект. адреса:

 • Молекуларна биологија и генетика

Проф. д-р Катерина Русевска

Елект. адреса: krusevska@pmf.ukim.mk

 • Екологија
 • Биологија
 • Биологија - хемија

Проф. д-р Александра Цветковска - Ѓорѓиевска

Елект. адреса: aleksandra@pmf.ukim.mk

 • Нутриционизам

Институт за географија

Љубица Волчева - Маркоска

Елект. адреса:

 • Наставна географија
 • Географски информациски системи
 • Туризам
 • Демографија
 • Физичка географија со геоекологија

Институт за етнологија и антропологија

Проф. д-р Инес Црвенковска - Ристеска

Елект. адреса: ines.crvenkovska@pmf.ukim.mk

 • Етнологија и антропологија
 • Менаџмент и заштита на културно наследство

Институт за математика

Проф. д-р Анета Гацовска - Барандовска

Елект. адреса: aneta@pmf.ukim.mk

 • Наставна математика
 • Теориска математика
 • Актуарска и финансиска математика
 • Применета математика
 • Математика - информатика
 • Математика - физика

Институт за физика

Проф. д-р Ристе Попески - Димовски

Елект. адреса: ristepd@pmf.ukim.mk

 • Астрономија и астрофизика
 • Геофизика и метеорологија
 • Медицинска физика
 • Наставна физика
 • Применета физика
 • Теориска физика

Институт за хемија

Проф. д-р Марина Стојановска

Елект. адреса: marinam@pmf.ukim.mk

 • Наставна хемија
 • Применета хемија

Проф. д-р Јасмина Петреска - Станоева

Елект. адреса: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk

 • Применета хемија - аналитичка биохемија