Тековни проекти

Научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси), финансирани од МОН

Проектна линија 2

1. Проширување на пресметковниот капацитет  на компјутерската лабораторија за теориска хемија и развој на нови методи за предвидувања на механичките својства на фармацевтските кристали и нивни поликристални агрегати, како и за пресметување на електронската структура и предвидување на својствата на функционалните материјали

 • Проф. д-р Љупчо Пејов, Институт за хемија

2. Осовременување и развој на лабораторијата за структурна карактеризација на материјали

 • д-р Миха Буклески, вонреден професор, Институт за  хемија

3. Подобрување на капацитетот и компетентноста на лабораторијата за хромотографски анализи за анализа на органски загадувачи во животната средина

 • д-р Марина Стефова, редовен професор Институт за хемија

4. Доопремување на лабораторијата за хемиска модификација на површини и воведување нови методи за мерење на контактен агол и зета потенцијал кај специфични системи

 • Проф. д-р Владимир Ивановски, Институт за хемија

5. Воведување на стандардни методи за подобрување на капацитетот на аналитичките студентски лаборатории и тренинг на компетентен кадар за стопанството и институциите

 • д-р Јасмина Петреска Станоева, вонреден професор, Институт за хемија

6. Воведување  стандардни тестови по физика за основно образование и систем  за поддршка во наставата

 • д-р Оливер Зајков, редовен професор, Институт за физика

7. Надградба  и осовременување на истражувачката инфраструктура на лабораторијата за наноматеријали и воведување на нови методи за карактеризација на физичко –хемиските својства на површините

 • Билјана Пејова редовен професор, Институт за хемија

8. Развој  на лабораторијата за тенки филмови

 • Проф. д-р Атанас Танушевски, Институт за физика

9. Осовременување на Лабораторијата за инфрацрвена спектроскопија

 • Проф. д-р Петре Макрески, Институт за хемија

10. Воведување на нови биоаналитички методи и развој на стандардните техники за анализа на амплификатите добиени со полимераза верижна реакција –PCR придетекција на присуството на SARS- Cov-2

 • Проф. д-р Наташа Ристовска, Институт за хемија

11. Раманска спектроскопија на материјали

 • Проф. д-р Методија Најдоски, Институт за хемија

 

Проекти од линија 3

12. Подобрување на капацитетите за научно-истражувачката, наставната и апликативната дејност на Лабораторијата за молекуларна биологија при Природно-математичкиот факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

 • Проф. д-р Сашо Панов,Институт за биологија

13. Доопремување на лабораторија за микробиологија на храна- Микро нутри лаб

 • Проф. д-р Наталија Атанасова - Панчевска, Институт за биологија

Меѓународни

Домашни

 • Даворин Трпески, „Женски обредни поворки, лазарки од с. Вевчани и лазарици од с. Луке: Етнографски компаративни истражувања и нивна промоција“. Финансиран од Министерство за култура на РС Македонија.
 • Љупчо Ристески, „Етнографски извори за Македонија. Етнолошки атлас на СР Македонија. Т.3, Кн. 1 и кн. 2“. Финансиран од Министерство за култура на РС Македонија.