Соопштенија од факултетот

29 септември 2022 Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (трет уписен рок) за академска 2022/2023

Конечна ранг-листа и одговор на приговор

 - Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (трет уписен рок) за академска 2022/2023 Повеќе

 - Почитувани,
Следете го линкот кој ќе ве води до .pdf документ во кој ќе ги најдете сите потребни документи
за упис на примени кандидати на прв циклус студии (трет уписен рок) 2022/2023  Повеќе

 - Одговор на Приговори на прелиминарна листа за прв циклус студии (трет уписен рок)  2022/2023 Повеќе

28 септември 2022 Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2022/2023 (трет уписен рок)

Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2022/2023 (трет уписен рок) Повеќе

Образец Приговор на прелиминарна листа  Линк

Кандидатите имаат право на приговор на технички пропусти, т.е. за грешки направени при пресметувањето на бодовите,
најдоцна до 29.09.2022 година, до 14.00 часот. 
Кандидатите ги доставуваат приговорите на истата електронска адреса на која се пријавиле: upisi-pmf@ukim.edu.mk 
Во предмет (Subject) на електронската пошта,
кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор".

27 септември 2022 Информации за упис на зимски семестар на прв циклус студии во учебната 2022/2023 година

Продолжување на рокот за  упис на зимски семестар на прв циклус студии

 -  Известување за продолжување на рокот за  упис на зимски семестар на прв циклус студии во уч.2022/2023 г. до  07.10.2022 Повеќе


 -
Соопштение за упис на зимски семестар на прв циклус студии во учебната 2022/2023 година Повеќе

 - Одлука за запишување зимски семестар Повеќе 

 
Промена на начинот и времето за шалтерско работење со студентите на ПМФ  Повеќе


 -
 Одлука за определување на висината на надоместокот за извршени административни и образовни услуги
   во зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година
 Повеќе

27 септември 2022 КОНКУРС - прв циклус студии / трет уписен рок 2022/2023

Информации за прв циклус студии / трет уписен рок 2022/2023

К О Н К У Р С за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година  Повеќе 

* СЛОБОДНИ МЕСТА за запишување студенти на прв циклус студии во третиот уписен рок во учебната 2022/2023 година  Повеќе  

* Рокови за кандидатите кои се пријавуваат на трет уписен рок :
 - Пријавување на кандидатите 28.9.2022 
 - Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг – листа) 28.9.2022 
 - Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг – листа) 29.9.2022 
 - Запишување на кандидатите 30.9.2022  

Упатство за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2022/23 година, Природно - математички факултет, УКИМ - Скопје  Повеќе 


НАПОМЕНА:  
1. Задолжително регистрирање на www.upisi.ukim.mk и пополнување на електронската пријава во iKnow-системот  Заклучно со 28.9.2022 г. до 13:00 ч.  
2. Задолжително прикачување на скенираните  документи:  
    - во iKnow системот   Заклучно со 28.9.2022 г. до 13:00 ч.  
    - во пратената порака на електронската адреса upisi-pmf@ukim.edu.mk    Заклучно со 28.9.2022 г. до 13:00 ч.  
3. Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување. 

26 септември 2022 Tермини за запишување на зимскиот семестар во уч.2022/2023

Институт за биологија и од Институт за хемија

Студентите од Институтот за биологија и од Институтот за хемија,
можат да закажат термини и на Шалтер 1,
доколку таму има слободни термини за запишување на зимскиот семестар во уч.2022/2023 година.

26.09.2022 г.                                                                                  Одделение за студентски прашања

25 септември 2022 Пополнување на анонимни студентски анкети

Студентските анкети се активирани!

ВАЖНО!!!
Студентските анкети се активирани!

Почитувани студенти,

Пополнувањето на анкетата е еден од важните чекори за запишување на семестар.

Детално е опишано во документот кој е прикачен на следниот линк Повеќе

22 септември 2022 Студентската конференција „Енергетска ефикасност и одржлив развој“ - СКЕЕОР

Покана од студентско здружение за промоција на енергетска ефикасност и одржлив развој

Почитувани,

       Ни претставува особено задоволство да ги поканиме студентите oд Природно Математички Факултет на јубилејното,
десетто издание на Студентската конференција „Енергетска ефикасност и одржлив развој“ - СКЕЕОР -

која ќе се одржи од 26 до 29 октомври 2022 година,
во просториите на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје.  Повеќе

21 септември 2022 Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (втор уписен рок) за академска 2022/2023

Информации за конечна ранг листа

Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (втор уписен рок) за академска 2022/2023 Повеќе


Почитувани,

Следете го линкот кој ќе ве води до .pdf документ во кој ќе ги најдете сите потребни документи
за упис на примени кандидати на прв циклус студии (втор уписен рок) 2022/2023 Повеќе

20 септември 2022 Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

Детали и документи

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител,
кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година
објавен од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.


Преземете ги документите од следните линкови:

Интерен оглас

Одлука

Пријава

Изјава за број на членови на семејството

Изјава за лични податоци


20 септември 2022 Одговор на Приговори на прелиминарна листа за прв циклус студии (врв уписен рок) 2022/2023

Приговори

Одговор на Приговори на прелиминарна листа за прв циклус студии (втор уписен рок)  2022/2023  Повеќе

19 септември 2022 Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2022/2023 прв циклус студии (втор уписен рок)

Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2022 2023 прв циклус студии (втор уписен рок)

Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2022/2023 (втор уписен рок)   Линк

Образец Приговор на прелиминарна листа  Линк

Кандидатите имаат право на приговор на технички пропусти, т.е. за грешки направени при пресметувањето на бодовите,
најдоцна до 20.09.2022 година, до 15.00 часот. 
Кандидатите ги доставуваат приговорите на истата електронска адреса на која се пријавиле: upisi-pmf@ukim.edu.mk 
Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор". 

16 септември 2022 КОНКУРС - трет циклус студии / прв уписен рок 2022/2023

Детали за трет циклус студии


Соопштение ТРЕТ циклус заверка на летен  и упис на зимски семестар во 2022_2023 Повеќе

К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година
Повеќе

НАПОМЕНА: 

1. Кандидатите се пријавуваат електронски, од 19.9.2022 до 7.10.2022 г. до 14:00 ч., со испраќање на електронска порака (e-mail) истовремено на две електронски адреси:  

  • електронска адреса на Универзитетската школа за докторски студии: skola_za_ds@ukim.edu.mk  
  • електронска адреса на ПМФ: iii-pmf@ukim.edu.mk  

следејќи ги упатствата дадени во Соопштението за начинот на пријавување и запишување на кандидатите на трет циклус студии. Повеќе

2.   Во предмет (subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат својот код кој го генеираат сами на следниов начин: PMF + првите 7 бројки од единствениот матичен број на кандидатот.   

3.  Како текст на електронската порака да се напише: − име и презиме; − студиска програма на која конкурира кандидатот; − факултет; - институт / организатор на студиската програма. 

4.  Кандидатот кој се пријавува на Конкурсот, во прилог на приjавата, на двете електронски адреси, треба да ги прикачи (во Attach File) скенирани потребните документи (во PDF-формат) наведени во Конкурсот .

16 септември 2022 КОНКУРС - втор циклус студии / прв уписен рок 2022/2023

Детали

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година Повеќе 
НАПОМЕНА: 

1. Кандидатите се пријавуваат електронски, од 19.9.2022 до 27.9.2022 г. до 14:00 ч., со: 

  • задолжително регистрирање на www.upisi.ukim.mk и пополнување електронска пријава во iKnow-системот 
  • задолжително испраќање на потребните документи на електронска адреса на ПМФ: ii-pmf@pmf.ukim.mk  

2. Во предмет (subject) на електронската порака, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.  

3. Како текст на електронската порака да се напише: − име и презиме; − студиска програма на која конкурира кандидатот; − институт / организатор на студиската програма. 

4. Кандидатот кој се пријавува на Конкурсот, во прилог на приjавата, треба да ги прикачи (во Attach File) скенирани потребните документи (во PDF-формат) наведени во Конкурсот. 

14 септември 2022 КОНКУРС - прв циклус студии / втор уписен рок 2022/2023

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година
Повеќе

*  СЛОБОДНИ МЕСТА за запишување студенти на прв циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2022/2023 година  Повеќе 

Се известуваат идните студенти на Природно – математичкиот факултет – Скопје дека поради технички проблеми, IKNOW системот дава можност за избор на СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА СО ГЕНЕТИКА, иако во неа НЕМА СЛОБОДНИ МЕСТА во вториот уписен рок. Идните студенти ги очекуваме на некоја од другите студиски програми на ПМФ!


*  Рокови за кандидатите кои се пријавуваат на втор уписен рок Пријавување на кандидатите:
      - 15.9 и 16.9.2022 Пријавување на кандидатите
      - 20.9.2022 Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг – листа)
      - 23.9.2022 Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг – листа)
      - 26.9.2022 Запишување на кандидатите 

*  Упатство за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2022/23 година, Природно - математички факултет, УКИМ - Скопје: Повеќе 

НАПОМЕНА:  
1. Задолжително регистрирање на www.upisi.ukim.mk и пополнување на електронската пријава во iKnow-системот 
Заклучно со 16.9.2022 г. до 14:00 ч.

2. Задолжително прикачување на скенираните  документи
      - во iKnow системот   Заклучно со 16.9.2022 г. до 14:00 ч. 
      - во пратената порака на електронската адреса upisi-pmf@ukim.edu.mk   Заклучно со 16.9.2022 г. до 14:00 ч. 

3. Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

13 септември 2022 Ранг- листа на добитници на стипендија на ПМФ од УКИМ 2022-2023

Добитници на стипендија 2022-2023

Ранг- листа на добитници на стипендија на ПМФ од УКИМ 2022-2023 Повеќе

07 септември 2022 Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (прв уписен рок) за академска 2022/2023

Информации за конечна ранг листа

Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (прв уписен рок) за академска 2022/2023  Повеќе

07 септември 2022 Потребни документи и термини за упис на примени кандидати во ПРВ УПИСЕН РОК 2022-2023

Термини и документи за упис

Почитувани,
Следете го линкот кој ќе ве води до .pdf документ во кој ќе ги најдете сите потребни документи
за упис на примени кандидати на прв циклус студии (прв уписен рок) 2022/2023
Link  

Проверете во кој термин ќе треба да ги поднесете документите на следниот Link

06 септември 2022 Одговор на Приговори на прелиминарна листа

Одговор на Приговори

Одговор на Приговори на прелиминарна листа за прв циклус студии (прв уписен рок)  2022/2023  Повеќе

02 септември 2022 Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2022/2023 прв циклус студии (прв уписен рок)

Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2022 2023 прв циклус студии (прв уписен рок)

Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2022/2023 (прв уписен рок)   Линк

Образец Приговор на прелиминарна листа  Линк

Кандидатите имаат право на приговор на технички пропусти, т.е. за грешки направени при пресметувањето на бодовите,
најдоцна до 05.09.2022 година, до 13.00 часот. 
Кандидатите ги доставуваат приговорите на истата електронска адреса на која се пријавиле: upisi-pmf@ukim.edu.mk 
Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор". 

  • Објавување решение за прием на кандидати (конечна ранг-листа) на прв циклус студии во прв уписен рок на студиските програми на ПМФ е на 07.09.2022 година
  • Запишување на кандидати примени на прв циклус студии во прв уписен рок на студиските програми на ПМФ
    е на 12 и 13.09.2022 година.  

24 август 2022 Уписи 2022/2023

К О Н К У Р С за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година  Повеќе

 *  Упатство за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2022/23 година, Природно - математички факултет, УКИМ - Скопје: Повеќе

НАПОМЕНА: 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС!!! 

Документите под реден број 10 (Изјава за неподигање документи) и 13 (Изјава за неконкурирање на друг универзитет) од Упатството НЕ ТРЕБА да се прикачат во iKnow системот  и во пратена порака на електронската адреса upisi-pmf@ukim.edu.mk

1. Задолжително регистрирање на www.upisi.ukim.mk и пополнување на електронската пријава во iKnow-системот  Заклучно со 31.08.2022 до 15:00 часот

2. Задолжително прикачување на скенираните  документи: 

- во iKnow системот   Заклучно со 31.08.2022 до 15:00 часот

- во пратената порака на електронската адреса upisi-pmf@ukim.edu.mk,   Заклучно со 31.08.2022 до 15:00 часот

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување. 

 

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година  Повеќе

К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година Повеќе

Страна 3 од 6, прикажува 20 од вкупно 120 записи ( 41, / 60 )