Соопштенија од факултетот

03 февруари 2023 КОНКУРС - втор циклус студии / втор уписен рок 2022/2023

Детали

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми
на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година Повеќе 

*  СЛОБОДНИ МЕСТА за запишување студенти на втор циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2022/2023 година  Повеќе 

НАПОМЕНА: 

1. Кандидатите се пријавуваат електронски, од 7.2.2023 до 17.2.2023 г. до 14:00 ч., со: 

  • задолжително регистрирање на www.upisi.ukim.mk и пополнување електронска пријава во iKnow-системот 
  • задолжително испраќање на потребните документи на електронска адреса на ПМФ: ii-pmf@pmf.ukim.mk  

2. Во предмет (subject) на електронската порака,
кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.  

3. Како текст на електронската порака да се напише:
− име и презиме; − студиска програма на која конкурира кандидатот; − институт / организатор на студиската програма. 

4. Кандидатот кој се пријавува на Конкурсот, во прилог на приjавата,
треба да ги прикачи (во Attach File) скенирани потребните документи (во PDF-формат) наведени во Конкурсот. 

5. Рокови за кандидатите кои се пријавуваат на втор уписен рок

 - Пријавување на кандидати              07. 2.2023 до 17.02.2023 г. до 14:00 ч.
 - Објавување ранг – листа                  20.02.2023 г. до 13:00 ч.
 - Доставување приговор                     21.02.2023 г. до 13:00 ч
 - Одлучување по приговор                 21.02.2023 г. до 14:00 ч
 - Објавување конечна ранг – листа   21.02.2023 г. до 15:00 ч.
 - Запишување на кандидати         од 22.02.2023 г. до 24.02.2023 г.

29 декември 2022 Упис на зимски семестар за втор циклус студии во 2022/2023 година

Информации:

 - Соопштение за запишување на зимскиот семестар  во уч. 2022/2023 година за студентите на  ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Повеќе

 - ОДЛУКА за утврдување на рок за завршување на студиите на втор циклус Повеќе

 - ОДЛУКА за утврдување на цената на еден ЕКТС кредит, цената на презапишан предмет на втор циклус студии (постдипломски студии) 
на Природно-математичкиот факултет – Скопје и утврдување на надоместоците за преминување од една на друга студиска програма,
признавање на предмети и административно регулирање на незапишани учебни години. Повеќе

28 декември 2022 Прелиминарни листи - докторски студии (втор уписен рок)

Прелиминарни листи - докторски студии (втор уписен рок) и Образец Приговор на прелиминарна листа

1. Прелиминарни листи на примени кандидати и Листи за кандидати
кои не исполнуваат услови за упис на докторски студии (втор уписен рок) на ПМФ за 2022-2023 Повеќе

2. Образец Приговор на прелиминарна листа на примени кандидати
и листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за упис на докторски студии Повеќе


 - Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. 
 - Приговорот се поднесува во писмена форма до Советот на студиската програма на следната меил адреса: iii-pmf@ukim.edu.mk
 - Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатот го наведува кодот кој го има впишано во предмет (Subject)
на електронската порака при поднесувањето на документите за упис и зборот „приговор“. 
 - Советот донесува конечна одлуката во рок од 36 часа најдоцна до 10.01.2023 г., до 10:00 ч.

23 декември 2022 Етичка комисија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Информации

  - Електронска адреса на Етичката комисија на УКИМ: etickakomisijaukim@ukim.edu.mk

  - Етички кодекс  Линк

  - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

13 декември 2022 Ден на Природно-математичкиот факултет - Скопје 16.12.2022 г (петок)


Промоција 2022

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на свеченостите по повод одбележувањето на
Денот на Природно-математичкиот факултет - Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, 16-ти декември

 

12 декември 2022 Натпревар во шах за студенти на УКИМ - 75 години ФЗНХ во Скопје

.

Почитувани, по повод 75 години Факултет за земјоделски науки и храна во Скопје,
на 15.12.2022 година (четврток) со почеток во 9,00 часот во деканската сала на Факултетот,
се планира да се одигра ТУРНИР ВО ШАХ застудентите на УКИМ во Скопје.  
Турнирот се планира да се одигра во два дела:
1. Симултанка против интенац. мајстор Димитар Илиевски, и
2. Натпревар помеѓу факултетски студентски екипи, доколку има доволен број пријавени тимови по факултети. 

За таа цел, доколку имате свои екипи, Ве молам најдоцна до среда (14.12.2022) до 12 часот пријавете по 2 студенти од Вашиот Факултет,
на е-маил bunevskigjoko@gmail.com.

Ќе ни биде особено задоволство ако Вашите студенти повторно учествуваат на овој наш Јубилеј
(како што беше и за Јубилеите за 65 и 70 години ФЗНХ). 
Со почит, 
Проф. д-р Ѓоко Буневски
претседател на комисијата за студентски активности и спорт при ФЗНХ

06 декември 2022 Распоред на настава за вонредни студенти на Институтот за географија за зимски семестар 2022/2023

Детали

Распоред на настава за вонредни студенти на Институтот за географија за зимски семестар 2022/2023 Повеќе

05 декември 2022 КОНКУРС - трет циклус студии / втор уписен рок 2022/2023

Детали за трет циклус студии / втор уписен рок

К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии
на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година Повеќе 

 * Рокови за кандидатите кои се пријавуваат на втор уписен рок:

- Пријавување на кандидатите од 12.12.2022 до 23.12.2022 г.

- Објавување прелиминарни листи 28.12.2022 г.

- Одлучување по приговори 10.1.2023 г.

- Објавување конечни листи 17.1.2023 г.

- Запишување на кандидатите од 23.1.2023 до 27.1.2023 г

 

НАПОМЕНА:

 

1. Кандидатите се пријавуваат електронски, од 12.12.2022 до 23.12.2022 г. до 14:00 ч.,
со испраќање на електронска порака (e-mail) истовремено на две електронски адреси:

    ·         електронска адреса на Универзитетската школа за докторски студии: skola_za_ds@ukim.edu.mk

    ·         електронска адреса на ПМФ: iii-pmf@ukim.edu.mk

следејќи ги упатствата дадени во Соопштението за начинот на пријавување и запишување на кандидатите на трет циклус студии. Повеќе

2. Во предмет (subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат својот код кој го генеираат сами на следниов начин:
PMF + првите 7 бројки од единствениот матичен број на кандидатот

3. Како текст на електронската порака да се напише: − име и презиме; − студиска програма на која конкурира кандидатот; − факултет; - институт / организатор на студиската програма.

4. Кандидатот кој се пријавува на Конкурсот, во прилог на приjавата, на двете електронски адреси, треба да ги прикачи (во Attach File) скенирани потребните документи (во PDF-формат) наведени во Конкурсот.

30 ноември 2022 ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Драги матуранти, наши идни студенти,

ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје,
на 
2 декември 2022 во периодот 10-12 часот и 12-14 часот,
со физичко присуство на секој од факултетите.

 

ОТВОРЕН ДЕН на Природно - математички факултет,
Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје
2 декември 2022 во периодот 10-12 часот и 12-14 часот


Детали за секој ИНСТИТУТ на следните линкови:

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ  ЗА ФИЗИКА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА БИОЛОГИЈА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАТЕМАТИКА

29 ноември 2022 XIII Смотра на студентски трудови

Почитувани студенти, 

Ве информираме дека во рамки на активностите за одбележување
на 75 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА - СКОПЈЕ
се организира 13-та по ред Смотра на студентски трудови на ФЗНХ-Скопје.

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/xiii-smotra-na-studentski-trudovi.html


 

 


28 ноември 2022 Одлука за избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание

Избори

Одлука за распишување на избори за претседател и членови на
Факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје
Линк

21 ноември 2022 Конкурс за доделување стипендии

Детали, упатства, линкови:

1.      Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус
на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во РС Македонија за студиската 2022/2023 година 
Повеќе

2.     Важни напомени за комплетирање на документацијата за конкурирање по прв пат за стипендија,
согласно Конкурсот за прв циклс студии за  уч.2022/2023 г. Повеќе

17 ноември 2022 Повторен оглас за избор на демонстратори за учебната 2022/2023 година

Линкови кон документите:

 - Повторен Оглас демонстратори 2022-2023 година
 - Образец Пријава по повторениот оглас за избор на демонстратори 2022

14 ноември 2022 ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА НАУКАТА ЗА МИР И РАЗВОЈ НА УКИМ

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје го одбележа Светскиот ден на науката за мир и развој - 10 Ноември во 2022 година https://www.un.org/en/observances/world-science-day, со свечени говори и доделување на награди и признанија, во аулата на Ректоратот на Универзитетот.

Краток фото-филм од настанот.

Повеќе

04 ноември 2022 КОНКУРС за доделување 12 стипендии на редовни студенти

За студенти запишани на додипломски студии од прв циклус 2022 2023

  КОНКУРС за доделување на 12 стипендии на редовни студенти
запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети во Скопје.
Фондација ЕДУКАТА за студиската 2022/2023 година ќе додели стипендии на редовни студенти
запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети и високообразовни установи. Повеќе

02 ноември 2022 Учебна 2022/2023

Соопштенија

 - Соопштение за НОЕМВРИСКА (дополнителна) испитна сесија во учебната 2022/2023 година Повеќе

28 октомври 2022 Ранг-листи за половина износ уписнина за студентите чие родителско право го врши само еден родител – 2022/2023

Половина износ уписнина 2022/2023

   Почитувани студенти,
Студентите кои се на ранг листата, треба во Одделението  за студентски прашања, да  достават:
индекс, пријава и сите потребни документи кои беа наведени во интерниот оглас во оргинална форма,
во периодот од 31.10.2022 до 04.11.2022 година, од 11:30 до 13:30 часот. 

Конечна ранг-листа на добитници на погодноста за плаќање половина од износот на уписнина за прв циклус студии 2022-2023 Повеќе
 - Одговор на Приговор по Ранг-листи за половина износ уписнина за студентите чие родителско право го врши само еден родител – 2022/2023 Повеќе

 - Ранг-листи на студенти пријавени на Интерен оглас за остварување на правото за плаќање половина од износот на уписнина за прв циклус студии
за студентите чие родителско право го врши само еден родител – 2022/2023 Повеќе
 - Напомена:
Кандидатите имаат право на приговор по објавените ранг-листи најдоцна до 20.10.2022 година
на следната е-маил адреса: pmf@pmf.ukim.mk
Комисијата одговара на приговорите во рок од 5 работни дена.
Конечната ранг-листа Комисијата ја објавува најдоцна до 27.10.2022 година

14 октомври 2022 Прелиминарни листи - докторски студии (прв уписен рок) и Образец Приговор на прелиминарна листа

Документи и детали

1. Прелиминарни листи на примени кандидати на докторски студии (прв уписен рок) на ПМФ за 2022-20232 Повеќе

2. Образец Приговор на прелиминарна листа на примени кандидати и листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за упис на докторски студии Повеќе

 - Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа.
 - Приговорот се поднесува во писмена форма до Советот на студиската програма на следната меил адреса: iii-pmf@ukim.edu.mk                                                                                                               Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатот го наведува кодот кој го има впишано во предмет (Subject)
   на електронската порака при поднесувањето на документите за упис и зборот „приговор“.
 - Советот донесува конечна одлуката во рок од 36 часа најдоцна до 20.10.2022 г., до 10:00 ч.

05 октомври 2022 Продолжување на рокот за дипломирање / студенти 2014/2015

Одлука за продолжување

Одлука за продолжување на рокот за дипломирање,
за студентите запишани по прв пат во учебната 2014/2015 година (до 30.09.2023 г.) Повеќе

03 октомври 2022 Oглас за избор на демонстратори за учебната 2022/2023 година

Линкови кон документите:

 - Оглас за избор на демонстратори за учебната 2022 2023 година

 - Образец Пријава по оглас за избор на демонстратори 2022

Страна 5 од 10, прикажува 20 од вкупно 182 записи ( 81, / 100 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |