Соопштенија од факултетот

31 март 2023 Последен ден за упис на семестар

Информација

Почитувани студенти,

 

Последниот ден од уписот на семестарот, 31.03.2023 г. (петок),
се поместува за (понеделник) 03.04.2023 г. бидејќи
во горната зграда на Факултетот ( стар и нов дел ),

во петок, ќе има прекин на електрична енергија од 10:00 до 16:00 часот,
поради отстранување на дефект на електричната мрежа.

21 март 2023 Распоред на настава за вонредни студенти на Институтот за географија

Летен семестар 2022/2023

Распоред на настава за вонредни студенти на Институтот за географија за  летниот семестар  во уч. 2022/2023 година

13 март 2023 АПРИЛСКА (дополнителна) испитна сесија во учебната 2022/2023 година

Информации

 

Соопштение за АПРИЛСКА (дополнителна) испитна сесија во учебната 2022/2023 година Повеќе

28 февруари 2023 Предавање на Мауритс Ван Тол, Chief Technology Officer на Johnson Matthey

Научно-популарен настан

Почитувани студенти,

На 02.03.2023 со почеток во 09:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ќе се одржи научно-популарен настан.
Главниот говорник ќе биде Мауритс Ван Тол, (Maurits van Tol http://bit.ly/3IQRU9D),
Chief Technology Officer во компанијата Johnson Matthey.

За детални информации, кликнете на следниот линк

24 февруари 2023 Заверка на зимскиот и упис на летниот семестар за студентите од ПРВ циклус студии 2022/2023 година

Детали за заверка, упис и продолжување на рокот

 * 24.02.2023

 - Соопштение за продолжување на рокот за заверка на зимски и упис на летен семeстар во уч. 2022-23

 * 24.01.2023
 - Соопштение за систематски преглед за студентите од ПРВА година

 - Соопштение за заверка на зимскиот и упис на летниот семестар за студентите од ПРВ циклус студии во уч.2022/2023 година

 - Одлука за  определување на роковите за запишување на летен семестар за студетните од прв циклус студии во уч. 2022/2023 година

 - Одлука за определување на висината на надоместокот за задоцнето запишување во летниот семестар во учебната 2022/2023 година

 - Одлука за делумно ослободување од партиципација на особено успешни студетни
 
  >>> Образец Барање за делумно ослободување ЛЕТЕН СЕМЕСТАР поради остварен просек 2022-2023

 - Одлука за 50% ослободување од партиципација на студетни со меѓународни признати дипломи

 - ЕКТС координатори на ПМФ

 - Упатство за пополнување на анонимна студентска анкета 

 - Промена на начинот и времето за шалтерско работење со студентите на ПМФ 8-24.02.2023

 - Одлука за рокот на дипломирање на студентите на студии по  информатика и информатички технологии

22 февруари 2023 Избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание

Избори

 - 22.02.2023
О Д Л У К А за избрани членови и претседател на

Факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет - Скопје Линк
- 16.02.2023

О Д Л У К А за дополнување на Одлуката за утврдени кандидати за избор на претседател и членови на
Факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет - Скопје Линк
 - 14.02.2023
О Д Л У К А за утврдени кандидати за избор на претседател и членови на
Факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет - Скопје Линк
 - 24.01.2023
О Д Л У К А за распишување на избори за претседател и членови на
Факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет - Скопје Линк

21 февруари 2023 Ранг-листи втор циклус студии (втор уписен рок) за академска 2022/2023

Втор циклус студии (втор уписен рок) академска 2022/2023

21.02.2023
* Конечна ранг-листа втор циклус студии (втор уписен рок) за академска 2022/2023 Повеќе

* Одговор на приговор Повеќе

* Соопштение и потребни документи Повеќе

* Статистички прашалник Образец ВОИ. 80А уч.2022-23 Повеќе


20.02.2023

* Ранг-листа втор циклус студии (втор уписен рок) за академска 2022/2023 Повеќе

* Образец Приговор на ранг-листа за втор циклус студии, втор уписен рок 2022-2023 Повеќе

-          Кандидатите имаат право на приговор по ранг-листата за втор циклус студии во рок од 24 часа од објавувањето на резултатот од селекцијата.

-          Приговорот се доставува во електронска форма на следнава електронска адреса: ii-pmf@pmf.ukim.mk најдоцна до 13:00 ч. на 21.02.2023 г.

-          Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат
  бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор“.

-          Одговорот на приговорот се дава најдоцна до 14:00 ч. на 21.02.2023 г.

10 февруари 2023 КАЛЕНДАР

КАЛЕНДАР на активности за зимски и летен семестар во учебната 2022/2023 година за прв циклус студии на ПМФ - Скопје Повеќе

07 февруари 2023 Повторен оглас за избор на демонстратори за учебната 2022/2023 година

Линкови кон документите:

 - Повторен Оглас демонстратори 2022-2023 година
 - Образец Пријава по повторениот оглас за избор на демонстратори 2022

07 февруари 2023 Заверка на зимскиот и упис на летниот семестар за студентите од ВТОР и ТРЕТ циклус студии 2022/2023

Детали и линкови:

1. Соопштение  за заверка на зимскиот и упис на летниот семестар во учебната 2022/23 година за студентите на ВТОР циклус студии

2. Соопштение  за заверка на зимскиот и упис на летниот семестар во учебната 2022/23 година за студентите на ТРЕТ циклус студии

03 февруари 2023 КОНКУРС - втор циклус студии / втор уписен рок 2022/2023

Детали

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми
на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година Повеќе 

*  СЛОБОДНИ МЕСТА за запишување студенти на втор циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2022/2023 година  Повеќе 

НАПОМЕНА: 

1. Кандидатите се пријавуваат електронски, од 7.2.2023 до 17.2.2023 г. до 14:00 ч., со: 

  • задолжително регистрирање на www.upisi.ukim.mk и пополнување електронска пријава во iKnow-системот 
  • задолжително испраќање на потребните документи на електронска адреса на ПМФ: ii-pmf@pmf.ukim.mk  

2. Во предмет (subject) на електронската порака,
кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.  

3. Како текст на електронската порака да се напише:
− име и презиме; − студиска програма на која конкурира кандидатот; − институт / организатор на студиската програма. 

4. Кандидатот кој се пријавува на Конкурсот, во прилог на приjавата,
треба да ги прикачи (во Attach File) скенирани потребните документи (во PDF-формат) наведени во Конкурсот. 

5. Рокови за кандидатите кои се пријавуваат на втор уписен рок

 - Пријавување на кандидати              07. 2.2023 до 17.02.2023 г. до 14:00 ч.
 - Објавување ранг – листа                  20.02.2023 г. до 13:00 ч.
 - Доставување приговор                     21.02.2023 г. до 13:00 ч
 - Одлучување по приговор                 21.02.2023 г. до 14:00 ч
 - Објавување конечна ранг – листа   21.02.2023 г. до 15:00 ч.
 - Запишување на кандидати         од 22.02.2023 г. до 24.02.2023 г.

29 декември 2022 Упис на зимски семестар за втор циклус студии во 2022/2023 година

Информации:

 - Соопштение за запишување на зимскиот семестар  во уч. 2022/2023 година за студентите на  ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Повеќе

 - ОДЛУКА за утврдување на рок за завршување на студиите на втор циклус Повеќе

 - ОДЛУКА за утврдување на цената на еден ЕКТС кредит, цената на презапишан предмет на втор циклус студии (постдипломски студии) 
на Природно-математичкиот факултет – Скопје и утврдување на надоместоците за преминување од една на друга студиска програма,
признавање на предмети и административно регулирање на незапишани учебни години. Повеќе

28 декември 2022 Прелиминарни листи - докторски студии (втор уписен рок)

Прелиминарни листи - докторски студии (втор уписен рок) и Образец Приговор на прелиминарна листа

1. Прелиминарни листи на примени кандидати и Листи за кандидати
кои не исполнуваат услови за упис на докторски студии (втор уписен рок) на ПМФ за 2022-2023 Повеќе

2. Образец Приговор на прелиминарна листа на примени кандидати
и листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за упис на докторски студии Повеќе


 - Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. 
 - Приговорот се поднесува во писмена форма до Советот на студиската програма на следната меил адреса: iii-pmf@ukim.edu.mk
 - Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатот го наведува кодот кој го има впишано во предмет (Subject)
на електронската порака при поднесувањето на документите за упис и зборот „приговор“. 
 - Советот донесува конечна одлуката во рок од 36 часа најдоцна до 10.01.2023 г., до 10:00 ч.

23 декември 2022 Етичка комисија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Информации

  - Електронска адреса на Етичката комисија на УКИМ: etickakomisijaukim@ukim.edu.mk

  - Етички кодекс  Линк

  - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

13 декември 2022 Ден на Природно-математичкиот факултет - Скопје 16.12.2022 г (петок)


Промоција 2022

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на свеченостите по повод одбележувањето на
Денот на Природно-математичкиот факултет - Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, 16-ти декември

 

12 декември 2022 Натпревар во шах за студенти на УКИМ - 75 години ФЗНХ во Скопје

.

Почитувани, по повод 75 години Факултет за земјоделски науки и храна во Скопје,
на 15.12.2022 година (четврток) со почеток во 9,00 часот во деканската сала на Факултетот,
се планира да се одигра ТУРНИР ВО ШАХ застудентите на УКИМ во Скопје.  
Турнирот се планира да се одигра во два дела:
1. Симултанка против интенац. мајстор Димитар Илиевски, и
2. Натпревар помеѓу факултетски студентски екипи, доколку има доволен број пријавени тимови по факултети. 

За таа цел, доколку имате свои екипи, Ве молам најдоцна до среда (14.12.2022) до 12 часот пријавете по 2 студенти од Вашиот Факултет,
на е-маил bunevskigjoko@gmail.com.

Ќе ни биде особено задоволство ако Вашите студенти повторно учествуваат на овој наш Јубилеј
(како што беше и за Јубилеите за 65 и 70 години ФЗНХ). 
Со почит, 
Проф. д-р Ѓоко Буневски
претседател на комисијата за студентски активности и спорт при ФЗНХ

06 декември 2022 Распоред на настава за вонредни студенти на Институтот за географија за зимски семестар 2022/2023

Детали

Распоред на настава за вонредни студенти на Институтот за географија за зимски семестар 2022/2023 Повеќе

05 декември 2022 КОНКУРС - трет циклус студии / втор уписен рок 2022/2023

Детали за трет циклус студии / втор уписен рок

К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии
на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година Повеќе 

 * Рокови за кандидатите кои се пријавуваат на втор уписен рок:

- Пријавување на кандидатите од 12.12.2022 до 23.12.2022 г.

- Објавување прелиминарни листи 28.12.2022 г.

- Одлучување по приговори 10.1.2023 г.

- Објавување конечни листи 17.1.2023 г.

- Запишување на кандидатите од 23.1.2023 до 27.1.2023 г

 

НАПОМЕНА:

 

1. Кандидатите се пријавуваат електронски, од 12.12.2022 до 23.12.2022 г. до 14:00 ч.,
со испраќање на електронска порака (e-mail) истовремено на две електронски адреси:

    ·         електронска адреса на Универзитетската школа за докторски студии: skola_za_ds@ukim.edu.mk

    ·         електронска адреса на ПМФ: iii-pmf@ukim.edu.mk

следејќи ги упатствата дадени во Соопштението за начинот на пријавување и запишување на кандидатите на трет циклус студии. Повеќе

2. Во предмет (subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат својот код кој го генеираат сами на следниов начин:
PMF + првите 7 бројки од единствениот матичен број на кандидатот

3. Како текст на електронската порака да се напише: − име и презиме; − студиска програма на која конкурира кандидатот; − факултет; - институт / организатор на студиската програма.

4. Кандидатот кој се пријавува на Конкурсот, во прилог на приjавата, на двете електронски адреси, треба да ги прикачи (во Attach File) скенирани потребните документи (во PDF-формат) наведени во Конкурсот.

30 ноември 2022 ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Драги матуранти, наши идни студенти,

ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје,
на 
2 декември 2022 во периодот 10-12 часот и 12-14 часот,
со физичко присуство на секој од факултетите.

 

ОТВОРЕН ДЕН на Природно - математички факултет,
Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје
2 декември 2022 во периодот 10-12 часот и 12-14 часот


Детали за секој ИНСТИТУТ на следните линкови:

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ  ЗА ФИЗИКА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА БИОЛОГИЈА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАТЕМАТИКА

29 ноември 2022 XIII Смотра на студентски трудови

Почитувани студенти, 

Ве информираме дека во рамки на активностите за одбележување
на 75 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА - СКОПЈЕ
се организира 13-та по ред Смотра на студентски трудови на ФЗНХ-Скопје.

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/xiii-smotra-na-studentski-trudovi.html


 

 


Страна 5 од 10, прикажува 20 од вкупно 192 записи ( 81, / 100 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |