Соопштенија од факултетот

20 февруари 2024 Конечна ранг листа втор циклус студии втор уписен рок 2023/2024 и насоки за упис

.

 1. Конечна ранг листа на примени студенти на втор циклус студии во II уписен рок за уч.2023/2024 година. Повеќе
 2. Соопштение за упис на примените студенти на втор циклус студии во II уписен рок во учебната 2023/2024 година. Повеќе

статистички прашалник – образец ВОИ.80А 
истиот ќе го добиете на вашите електронски адреси, може да го подигнете во Одделението за студентски прашања, или да го преземете тука

19 февруари 2024 Ранг - листа втор циклус (втор уписен рок) 2023-2024 на студиски програми на ПМФ и Образец Приговор

.

1.  Ранг-листа за втор циклус студии во втор уписен рок за 2023/2024 година Повеќе 

2. Образец Приговор Повеќе

 

 - Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 24 часа.

 - Приговорот се доставува во електронска форма на следната електронска адреса:
ii-pmf@pmf.ukim.mk  најдоцна до 14:00 ч., на 20.02.2024 г.

- Во предмет (Subject) на електронската пошта,
кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор“.

19 февруари 2024 Создадете го своето онлајн портфолио

.

Драги студенти, со задоволство ве покануваме на првата работилница
која ја организираме со цел унапредување на вештините на студентите за кариерен развој.
На работилницата ќе дознаете повеќе за тоа како да создадете ваше онлајн портфолио,
ваш професионален профил на социјалните мрежи и како подобро да се претставите пред идните работодавачи.
Линк кон Facebook 

Тема: Создадете го своето онлајн портфолио - како да станете повидливи за идните работодавачи.

Предавач: Елена Костоска

Време: 28.02.2024, од 17:00

Место: Педагошки факултет

Линк за пријавување во описот во био и на стори објавите кај нас @ussukim и @youthactivelycreateopps 

Настанот го организира Универзитетско студентско собрание-УКИМ и Центарот за кариера при УКИМ,
со поддршка на Активноста на @usaidnmacedonia за млади кои активно создаваат можности - @youthactivelycreateopps ,
имплементирана од IESC во партнерство со @radiomof @youtheducationalforum и @ceedhubskopje .

Ве очекуваме.  

02 февруари 2024 Конкурс - ВТОР циклус студии / ВТОР уписен рок 2023/2024

.

КОНКУРС за запишување студенти на ВТОР циклус / ВТОР уписен рок студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година 
Повеќе 

СЛОБОДНИ МЕСТА на ПМФ за ВТОР уписен рок во учебна 2023/2024  Повеќе

* УПАТСТВО 

1. Кандидатите задолжително се регистрираат на www.upisi.ukim.mk и пополнуваат електронска пријава во iKnow-системот.

2. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување
се внесува во пријавата што се поднесува при пријавување за запишување (поднесување документи).

3. Документите се поднесуваат со физичко присутство од 5.02.2024 до 16.02.2024г.
во просторија број 9 (Деканат) кај Јадранка Стојчевска,
советник за деловно работење во стручната и административна служба на Природно - математички факултет.

 *  РОКОВИ за кандидатите кои се пријавуваат на ВТОР циклус / втор уписен рок

- од 5.02.2024 до 16.02.2024г. Пријавување на кандидатите

- Промена на термините за запишување на кандидатите 
Новите датуми се 22.02 и 23.02.2024 г. во период од 11:00 до 15:00 часот

*  ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПОТВРДИ ЗА УПЛАТИ    Повеќе

02 февруари 2024 Заверка на зимскиот и упис на летен семестар во учебната 2023/2024 ПРВ циклус студии

.

1.            Соопштение за заверка на зимскиот семестар и упис на летен семестар во учебната 2023/2024 година за студентите од ПРВ циклус студии

-              Упатство за запишување на семестар преку “i-know”

-              Пополнување на анонимни студентски анкети

2. ВАЖНИ НАПОМЕНИ за студентите запишани на ПРВ циклус на студии
за заверка на зимскиот семестар и упис на летен семестар во учебната 2023/2024 година Детално соопштение

        - Барање за замена на неположен изборен предмет 

        - калкулатор и видео

        - Барање за плаќање на рати 

        - Барање за запишување од 36 до 40 ЕКТС кредити

        - Барање за стекнување со статус на особено успешен студент      

        - Барање за делумно ослободување од партиципација/школарина  на особено успешен студент

*  Одлука за делумно ослободување од партиципација/школарина на особено успешен студент со просек 9,50-10,00

*  Одлука за запишување 36-40 кредити

*  Одлука за определување на висината на надоместокот за извршени административни и образовни услуги во летниот семестар во учебната 2023/2024 година

*  Одлука за утврдување на условите и постапката за стекнување со статус на особено успешен студент и условите за напредување на студентот

*  Одлука за 50% ослободување од партиципација/школарина на студенти кои се стекнале
со меѓународно признати дипломи/награди од одредени спортски дисциплини

*  Одлука за изменување и дополнување на Одлуката бр.02-190/3 од 05.02.2016 г. за студентите кои оствариле прво место на државни натпревари
организирани од здруженија и друштва во рамки на сите институти на Природно-математичкиот факултет во Скопје (измените важат од уч.2022/2023 г.)

Одлука за определување на роковите за запишување на  летниот семестар во учебната 2023/2024 година.

30 јануари 2024 Заверка на зимскиот семестар и упис на летeн семестар во уч.2023/2024 ВТОР циклус

.

Соопштение за заверка на зимскиот семестар и упис на летeн семестар  во уч.2023/2024 г.
за студентите на  ВТОР циклус студии Повеќе

1. Одлука за  утврдување на рок за завршување на студиите на втор циклус бр.02-4029/2 од 28.11.2022 г.  Повеќе

2. Одлука за утврдување на  цената на еден ЕКТС кредит, цената на презапишан предмет на втор циклус студии  на Природно-математичкиотфакултет – Скопје
и утврдување на надоместоците за преминување од една на друга студиска програма,
признавање на предмети и административно регулирање на незапишани учебни години, 
бр.02-4382/1  од 27.12.2022 г. Повеќе 

3. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на еден ЕКТС кредит,
цената на презапишан предмет на втор циклус студии (постдипломски студии)
на Природно-математичкиот факултет-Скопје
и утврдување на надоместоците за преминување од една во друга студиска програма,
признавање на предмети и административно регулирање на незапишани учебни години
бр.02-3644/2 од 29.12.2023 г. (за Институт за географија, почнувајќи од 2023/2024 г.) Повеќе

4. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување  
цена на чинење на изработка и одбрана на магистерски труд
бр.02-3645/2 од 29.12.2023 г. (за Институтот за географија, почнувајќи од уч.2023/2024 г.) Повеќе
 


30 јануари 2024 Заверка на зимскиот и упис на летниот семестар во уч. 2023/2024 ТРЕТ циклус - докторски студии

.

Се  известуваат  студентите на ТРЕТ циклус студии,  на Природно-математичкиот факултет во Скопје,
дека заверувањето на зимскиот семестар  и запишувањето на летниот семестар во уч.2023/2024 година
ќе се одвива во периодот од

07.02.2024 до 23.02.2024 г., од 11:00-15:00 часот,

во просторијата 163, I кат, нова зграда (над деканатот) на  Одделението за студентски прашања. Повеќе

30 јануари 2024 Одлука за распишување избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ПМФ – Скопје

.

Одлука за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание
на Природно – математичкиот факултет – Скопје. Повеќе

23 јануари 2024 Конечни листи - докторски студии (трет циклус - ВТОР уписен рок)

.

 • Конечни листи на примени кандидати на ТРЕТ циклус студии во ВТОР уписен рок, 2023/2024 Повеќе


 • Соопштение за упис на примените кандидати на студиските програми
  на Природно-математичкиот факултет-Скопје
  во вториот уписен рок на ТРЕТ циклус студии во уч.2023/2024 година  Повеќе

 

 1. Образец за согласност на студентот за електронска комуникација 
 2. Статистички лист ВОИ. 70А 

 

18 јануари 2024 Задолжителен систематски преглед за студентите од ПРВА година

22.01.2024 ДО 02.02.2024
во период од 07:30 до 12:00 часот

З.У. Поликлиника на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, 
им соопштува на редовните и вонредните студенти од ПРВА ГОДИНА 
на ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ да се јават на задолжителниот систематски преглед. Повеќе

11 јануари 2024 Конкурс за доделување стипендии (ВТОР и ТРЕТ циклус) за академската 2023/2024 година

.

29 декември 2023 Информатика и информатички технологии

.

ОДЛУКА за продолжување на рокот за завршување на студиите
на студентите запишани на студиските програми по
информатика и информатички технологии  Повеќе

28 декември 2023 Прелиминарнa листa - ТРЕТ циклус / докторски студии (втор уписен рок) 2023/2024

.

1. Прелиминарнa листa - ТРЕТ циклус / докторски студии (втор уписен рок) 2023/2024 Повеќе
2. Образец Приговор на прелиминарна листа на примени кандидати на докторски студии Повеќе

 - Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. 

 - Приговорот се поднесува до Советот на студиската програма на следната меил адреса: 
    iii-pmf@ukim.edu.mk

 - Во предмет (Subject) на електронската порака, кандидатот наведува код генериран на следниов начин:
   PMF + првите 7 бројки од единствениот матичен број на кандидатот.  

 - Советот донесува конечна одлуката во рок од 36 часа на 12.01.2024 г., најдоцна до 12:00 ч

27 декември 2023 Термини за прва испитна сесија 2023/2024 надворешни професори

.

Термини за првата испитна сесија во учебната 2023/2024 година од надворешни професори
Повеќе

26 декември 2023 Повик за Регионална програма за мобилност на младинско лидерство

.

Почитувани студенти,

Регионалната програма за студенти/млади истражувачи која ја спроведува Младинскиот образовен форум 
е одлична можност за ваш професионален и академски развој.
Целта на програмата е да ги научи студентите како да истражуваат и истата има интеркултурен елемент.
За програмата е предвидена стипендија за учесниците. Крајниот рок за аплицирање е 29.12.2023 година.

Подетални информации за програмата и повикот се на следниот линк:

Повик за Регионална програма за мобилност на младинско лидерство

22 декември 2023 Промовирани нови дипломци и магистри

.

На Природно – математичкиот факултет во Скопје, беа промовирани новите дипломци и магистри,
а на поранешни вработени им беа доделени плакети за исклучителен придонес во работата на факултетот.
ПМФ е исклучително важен елемент во мрежата на високообразовни и научни установи во државата.

ПМФ е исклучително важен 

22 декември 2023 Студентско осигурување на студентите од прв циклус студии

.

Почитувани студенти,

            Ве известуваме дека Природно-математичкиот факултет-Скопје редовно и во континуитет ги осигурува своите студенти.
            Во полисата е наведено осигурителното покритие.
    Следете го линкот кој води до деталите: Повеќе

20 декември 2023 Остварување финансиска поддршка на студенти

.

Јавен повик за остварување на финансиска поддршка на студенти
кои живеат надвор од местото на студирање за академската 2023/24 година
Кликнете на следниот линк за детални информации: Линк

15 декември 2023 Ден на Природно-математичкиот факултет - Скопје 16ти декември

Промоција 2023 - Свеченоста ќе се одржи на 
18.12.2023 година (понеделник) со почеток во 12.30 часот. 

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на свеченостите по повод одбележувањето на
Денот на Природно-математичкиот факултет - Скопје при Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј ” во Скопје, 16-ти декември

Свеченоста ќе се одржи на
 18.12.2023 година (понеделник) со почеток во 12.30 часот. 

 

12 декември 2023 Соопштение за прва испитна сесија 2023/2024 ПРВ циклус студии

.

 • Соопштение за прва испитна сесија 2023/2024 ПРВ циклус студии Повеќе

Страна 1 од 10, прикажува 20 од вкупно 182 записи ( 1, / 20 )

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |