Трет циклус

Школа за докторски студии на УКИМ

Докторските студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје се реализираат во согласност со правилата на Болоњскиот процес и со европскиот кредит-трансфер систем што овозможува нивна меѓународна препознатливост и можност за интердисициплинарни научни истражувања. Повеќе за третиот циклус студии на следниов линк.