Втор циклус

Институт за биологија

Доц. д-р Оливер Тушевски, раководител на втор циклус студии

елект. адреса: oliver.tusevski@pmf.ukim.mk

 • Едукација во наставата по биологија
 • Биохемија и физиологија
 • Екологија и биосистематика (модули: екологија, биосистематика)
 • Молекуларна биологија и генетика (модули: молекуларна биологија, генетика)
 • Биологија - микробиологија
 • Форензичка биологија

Повеќе за студиите на следниов линк

Институт за географија

Проф. д-р Дејан Илиев, раководител на втор циклус студи

елект. адреса: diliev@pmf.ukim.mk ; d.iliev@hotmail.com

 • Туризам

Проф. д-р Свемир Горин, раководител на втор циклус студии

елект. адреса: svemir@pmf.ukim.mk

 • Картографија и ГИС

Доц. д-р Марија Љакоска, раководител на втор циклус студии

елект. адреса:

 • Демографија

Повеќе за студиите на следниов линк

Институт за етнологија и антропологија

Проф. д-р Мирјана Мирчевска, раководител на втор циклус студии

елект. адреса: miramir@pmf.ukim.mk

модули:

 • Етнологија и антропологија на митот и религија
 • Политичка антропологија
 • Етнологија и антропологија на материјална култура
 • Етнологија и антропологија на пол/род
 • Етнологија и антропологија на идентитет, етничност и етнички процеси
 • Применета антропологија и антропологија на туризмот
 • Етнологија и антропологија на културно наследство
 • Антропологија на фолклорот
 • Економска антропологија
 • Етнологија и антропологија на семејство и сродство
 • Етнологија и антропологија на сексуалност

Повеќе за студиите на следниов линк

Институт за математика

Проф. д-р Валентина Миовска, раководител на втор циклус студии 

елект. адреса: miovska@pmf.ukim.mk 

 • Математички науки и примена
 • Математичкo образование за основно и средно училиште

Проф. д-р Анета Гацовска-Барандовска, раководител на втор циклус студии 

елект. адреса: aneta@pmf.ukim.mk 

 • Применета математика - Математичка статистика, актуарство и математичко моделирање во економијата
 • Применета математика - Математичко моделирање и оптимизација

Повеќе за студиите на следниов линк 

Институт за физика

Проф. д-р Атанас Танушевски, раководител на втор циклус студии

елект. адреса: atanas@pmf.ukim.mk

 • Методика на наставата по физика
 • Применета физика
 • Астрономија и астрофизика
 • Медицинска физика
 • Геофизика
 • Теориска физика
 • Сончева енергија

Повеќе за студиите на следниов линк

Институт за хемија

Проф. д-р Марина Стојановска, раководител на втор циклус студии

елект. адреса: marinam@pmf.ukim.mk

 • Наставна хемија
 • Применета хемија
 • Применета хемија - аналитичка биохемија
 • Хемија (акредитација 2023)

Повеќе за студиите на следниов линк