Календар на активности

Календар на активности

back to : "Календар на активности"

ПМФ и Универзитетски календар за активности и неработни денови 2023 2024

1. Календар на активности за зимски и летен семестар во учебната 2023/2024 година за прв циклус студии
на Природно-математичкиот факултет – Скопје  Повеќе

2. Универзитетски календар за активности и неработни денови во учебната 2023/2024 година Повеќе

back to : "Календар на активности"